>

<

 • Bismillah bir intisab, bir istinad,
  bir nokta-i istimdaddır ki Kadir-i Mutlak Hâlık’ı,
  âciz-i mutlak mahluka yardımcı eyler.
      OKU    
 • İmanın şah damarı tevhiddir,
  şirk o şah damarı keserek imanı katletmektir.

      OKU    
 • Namaz bireyin, zekât toplumun direğidir.


      OKU    
 • Ruhun gıdası Kur’an, kalbin teneffüsü namazdır.


      OKU    
 • Şeref ve izzet parayla kazanılmaz;
  şeref ve izzetle para kazanılır.

      OKU    
 • Bilgi ve sevgi ilgi denen şefkatli validenin
  iki masum ve muhterem evladıdır.

      OKU    
 • Bedenin ameli olduğu gibi, kalbin de amelleri vardır.
  O amellerin en faziletlisi ilahi aşktır.

      OKU    
 • Malumat marifete inkılap etmediği sürece cehalettir.


      OKU    
 • Duygular kalpten, kalp ise ruhtan ders alır.


      OKU    
 • İnsan olmadan Müslüman olunmaz!


      OKU    
 • Tevazuda zirve ol; amma benlikte bir zerre bile olma!


      OKU    
 • Duyguların evveli dinlemek,
  direği okumak ve zirvesi ise şâirliktir.

      OKU    
 • Başkalarının kusuruyla meşgul olmayı
  terk eden,kendi kusuruyla meşgul olur ve
  nihayetinde Hakk’a vâsıl olur.
      OKU    
 • Tebessüm sadakadır, kahkaha illettir.


      OKU    
 • Aşk ile akan gözyaşları nârı nura
  inkılab ettiren alamet-i rahmettir.

      OKU    
 • Geçmişi değiştiremezsin; ancak nefes alıyorsan bil ki
  kendini affettirmek için geç kalmış değilsin.

      OKU    
 • Ameldeki nifak eğer tevbe ve istiğfarla temizlenmezse,
  zamanla itikada sirayet eder.

      OKU    
 • Bir insanı tanımak koca bir âlemi tanımak kadar müşkildir.
  Zira her insan başlı başına bir âlemdir.

      OKU    
 • Musibetlerin yağmur gibi yağdırılması
  meyyit letaifin ihyası içindir.

      OKU    
 • Bir senelik rızkını bir oturuşta yemediğin gibi,
  bir senelik ibadeti de şimdiden düşünüp dert etme!

      OKU    
 • Üflemekle sönenler kibrit misillü ışık verenlerdir.


      OKU    
 • Zafer sarhoşluğu içinde olanlar yenilgiye namzettirler.


      OKU    
 • Nefsine avans verirsen sonunda iflas edersin.


      OKU    
 • Dünya aldatıcı bir tüccardır.


      OKU    
 • Mevt bir davettir, bir beraattir. Âşığın Maşuk’a visalidir.


      OKU    
 • Kalp çobandır, nefs-i emmare kurt.
  Kurt sürüye saldırmak için çobanın bir anlık gafletini bekler.

      OKU    
 • İlmi okuyanlarda, hikmeti susanlarda arayınız.


      OKU    
 • Ömür dakikaları sayılı olan insanın,
  günün üçte birini uykuya ayırmasına şaşarım.

      OKU    
 • İnsan hata yapmayan değil,
  hatasını görebilen ve af dileyebilendir.

      OKU    
 • Ey nefsim! Sen namazı ayakta tut ki,
  namaz da dinini ayakta tutsun.

      OKU    
 • Şiir şâirsiz, resim ressamsız, sanat sanatkârsız olmadığı gibi;
  elbette mükemmel bir ilim ve hikmetle donatılmış insan ve
  kâinat da sahipsiz olmaz ve olamaz!
      OKU    
 • Ve öyle bir hayat yaşa ki sen dünyadan ayrıldığına değil,
  dünya senden ayrıldığına ağlasın!

      OKU    
 • Ey insan! İyi ölç, iyi tart, hesabını iyi yap.
  Yevm-i mahşerde evdeki hesabı pazara uymayıp da
  şaşkın şaşkın bakan adam gibi olma!
      OKU    
 • Sürekli dalaleti telkin eden şeytan ile sürekli marifeti ve
  hidayeti telkin ederek mücadele edilir.

      OKU    
 • Her işiyle, her fiiliyle mükemmel olan
  Zât-ı Kadir-i Zülcelal elbette mükemmel bir
  muhabbete layıktır ki bu nihayetsiz muhabbete aşk denilir.
      OKU    
 • Şirkin itikadi olanı var, ameli olanı var, kavli ve fikri olanı var.
  Hakiki Muvahhid Müslüman itikadi, ameli, kavli ve
  fikri her türlü şirkten uzak durandır.
      OKU    
 • Merkezinde Kur’an ve sünnet olmayan
  hiçbir mezhep,hiçbir meslek ve hiçbir meşrep
  dalaletten kendini muhafaza edemez.
      OKU    
 • Baki olanın kendisine, fani olanın eserine bağlanınız!


      OKU    
 • Dünyada uykusu büyük olanın mizanda hasenatı küçük olur.


      OKU    
 • Günün sekiz saatini yatakta, kalanını ayakta
  uyuyarak geçirenler bizi nasıl anlasın?

      OKU    
 • Kabirleri ve türbeleri ziyaret ediniz!
  Fakat kabirlerden ve türbelerden meded beklemeyiniz!
  Meded yalnızca Allah’tan dilenir ve yalnız O’ndan gelir.
      OKU    
 • Kur’an’dan daha doğru bir söz,
  Resûlullah (s.a.v)’den daha güzel bir örnek yoktur.

      OKU    
 • Sünnetten daha sağlam bir mezhep,
  vicdandan daha büyük bir müctehid yoktur.

      OKU    
 • Toprak altına giren her çeşit tohumu dirilten
  nihayetsiz bir hikmet vekudretin insan tohumunu
  diriltmemesi ve (hâşâ) diriltememesi düşünülemez!
      OKU    
 • Evet, izzet ve şerefin tamamı Allah’a aittir.
  O Zât-ı Azîz-i Muizz dilediğine izzet ve şeref verir de
  o kimsenin ismini hem dünyada hem de ahirette yüceltir.
      OKU    
 • Allah dostlarının meclisi gül bahçesine benzer.
  Allah düşmanlarının meclisi bataklıktan ibarettir.

      OKU    
 • Güzelliğin enva’ı vardır:İmanın güzelliği,
  ilmin güzelliği, amelin güzelliği, ahlâkın güzelliği,
  ihlasın güzelliği…Hâ bir de sûretin güzelliği.
      OKU    
 • Ey nefsim! Oldu zannediyorsan kendini tam,
  bil ki delildir olduğuna ham.

      OKU    
 • Marifet hikmet-i hilkattir, tefekkür mukteza-i fıtrattır.


      OKU    
 • İnsanı insan yapan hayâdır.


      OKU    
 • Dua bir anahtardır.


      OKU    
 • Kâmil mürşid hâl ile örnek olandır.


      OKU    
 • Göz eseri görünce, öz müessiri görmeli.


      OKU    
 • Yokluktaydım Rabbim verdi vücûd,
  nasıl olur da etmem O’na sücûd?

      OKU    
 • Hakkı söyleyenler Hakk’ın himayesindedir.


      OKU    
 • Ey nefsim! Ne ise özün, o olsun sözün.
  Ne ise sözün, o olsun özün.

      OKU    
 • Değildir tesettür tarz, nass-ı Kur’an ile farz.


      OKU    
 • Allah örtü ile emretti gizlemeyi zineti,
  ne yazık ki bir kısım muasırlarımız,
  yaptı örtüyü en güzel zineti.
      OKU    
 • Nefsinin avukatı değil, hâkimi olmalısın.


      OKU    
 • İyilik döner durur, yapanı bulur;
  kötülük döner durur, yapanı vurur.

      OKU    
 • Verirsen malından zekât, artırır o malı Şekûr kat kat.


      OKU    
 • Yücelten de alçaltan da Allah’tır.


      OKU    
 • Dinsiz felsefe bir safsatadır.


      OKU    
 • Muhabbet eken aşk biçer.


      OKU    
 • Âlim bin düşünür bir söyler,
  cahil bir düşünür bin söyler.

      OKU    
 • Her gördüğünü tesettürsüzlükle suçlamak yerine,
  önce gözlerine tesettürü emret bak gereğine!

      OKU    
 • Büyük uykular kabre tehir edilmeli.


      OKU    
 • Kitap yüklenmek için akla ne gerek?
  İlmiyle âmildir âlim, bilmek gerek.

      OKU    
 • Edepsizle bir olmak ilme hürmetsizliktir.


      OKU    
 • Kul dediğin her işi Allah için yapar.


      OKU    
 • İlmin şükrü tebliğdir.


      OKU    
 • Kimi ihtiyaçtan konuşur,
  kiminin konuşmasına ihtiyaç duyulur.

      OKU    
 • Âlimin ilmine, tebliğdir şükür.
  Zalimin zulmüne korkma tükür!

      OKU    
 • Ey sen âmir! Edemezsin kırdığın bir gönlü tamir,
  iyisi mi seç sen kendine güzel bir zamir.

      OKU    
 • Kál ile öğüt veren çoktur, hâl ile örnek olan yoktur.


      OKU    
 • İlimle tedavi edilmezse illet-i cehalet,
  bil ki artarak olur sonunda dalalet.

      OKU    
 • Kur’an’dır Allah’a ulaştıran hakikat,
  nefsindir eğer binebilirsen hakiki at.

      OKU    
 • Vermişse Allah bir kuluna ilm-i simayı,
  bir bakışta anlar yürekteki davayı.

      OKU    
 • Ey nefsim! Yılan gibi kıvrım kıvrım olup,
  yalanla oynama! Ok gibi dosdoğru ol, hedeften sapma!

      OKU    
 • Uyku beş saattir, çoğu kabahattir.


      OKU    
 • Sen Türk., sen Kürt, sen Arap’sın dediler,
  Millet-i İslâmiye’yi bu ateşle erittiler.

      OKU    
 • Uğradı mı bir beldede salihler atalete,
  fasıklar hâkim olur o beldeye elbette.

      OKU    
 • Kur’an sedası, ruhun gıdası;
  şirk kokan müzikse, olsa olsa ruhun belası.

      OKU    
 • Ey nefsim! Avukat gibi nefsini savunmayı bırak,
  hâkim gibi nefsini sorgulamaya bak!

      OKU    
 • Mümine yaraşmaz boş durmak,
  saltanat-ı hakiki kulûb üzerine taht kurmak.

      OKU    
 • Uyan ey insan ölüm var ayıl! Seni hikmete sevk eder akıl,
  hayvan gibi yaşayacaksak, ne diye verildi ki şu akıl?

      OKU    
 • Abdullah İbni Ömerler için, Ömer gibi pederler gerek!
  Yeni Fatihler için, yeni Akşemseddinler gerek!

      OKU    
 • Hakk’ı bilendir hakiki âlim, Hakk’ı tanımayandır asıl zâlim.


      OKU    
 • Samimi olanın zikredilir ismi Arş’ta,
  zıddı olanın ismi silinir en başta.

      OKU    
 • Her kişi kazancında dökmeli ak ter,
  elzemdir insana önce karakter.

      OKU    
 • En aziz kişi nefsine galip olandır,
  en âciz kişi nefsine mağlup olandır.

      OKU    
 • Ne dünya ne de ukba, gayemiz yalnızca ilahi rıza.


      OKU    
 • Ha bir cami yıkmışsın, ha kalp kırıp gönül yıkmışsın.
  Namazdan mânâ ne? Sen kâbeyi yıkmışsın!

      OKU    
 • Asla gözüne haramı gördürme!
  Bin latifeni bir bakışla öldürme!

      OKU    
 • Gözlerden akan yaşlar, turab-ı kalbi sular.


      OKU    
 • Ârif her musibetten bir ders-i ibret alır,
  cahil ne gelse başına kul yaptı sanır.

      OKU    
 • Şükür tohumdur sabır suyu;
  esirgeme ki suyu, yeşersin şükür tohumu.

      OKU    
 • Bil ki güldür onlardaki bağır,
  adavet ettiğin Allah dostu ise bedeli ağır.

      OKU    
 • Nimeti yalnızca Hakk’tan bil! Ta ki zikretsin hakkıyla O’nu dil.


      OKU    
 • Zannetme ki tevekkül sebepleri terk edip
  bir mûcize beklemektir,tevekkül esbaba müracaat edip
  neticeyi Hakk’tan dilemektir.
      OKU    
 • Kenz-i mahfiyi aradım durdum,
  o hazineyi kırık kalplerde buldum.

      OKU    
 • Kalp bir tarladır; kimi muhabbet eker, kimi nefret diker.
  Mahsulü ameldir, herkes ektiğini biçer.

      OKU    
 • Kabir büyük bir duraktır, sanma ölüm sana
  çok ıraktır,şu sararıp düşenler yapraktır,
  nasıl yaşarsan yaşa, sonun kara topraktır.
      OKU    
 • Dediler: “Riyazetle nefis ölür mü?”
  Dedim: “Hiç düşman geri çekilmekle ölür mü?”

      OKU    
 • Bir yıkılış bin kalkınıştır, bir mağlubiyet
  bin galibiyettir elbet.Mühim olan yenilgi içinde büyüyen,
  zafer-i ekberi görebilmek.
      OKU    
 • Âyâ zanneder misin zikirler gider boşuna?
  Zikir ayaklarıyla çıkılır merdiven-i aşkın arşına.

      OKU    
 • Gönül yapanlar bırakır arkalarında gül,
  gönül kıranlardan geriye kalan yalnız kül.

      OKU    
 • Nefretin misali bir çöl, kupkurudur, kurutur gör!
  Muhabbetin misali göl, hiç çöle benzer mi gör!

      OKU    
 • Azrail gelince insan etmeli tebessüm,
  Sevgili’ye götürene nasıl edilmez tebessüm?

      OKU    
 • Şâirim, sözün âlâsını bilirim,
  lakin cahilin karşısında konuşmayı,edepsizle bir olmayı,
  ilme hürmetsizliktir bilirim.
      OKU    
 • Elif gibi dimdik ol amma çok havalardan uçma,
  düşüşün fena olur sonra.

      OKU    
 • Dünya bir handır, ebedi kalınmaz.
  Baki için halk edilen kalp, faniye bağlanmaz.

      OKU    
 • Ey nefis! Fani dünyaya aldandın, hiç ölmem mi sandın,
  koca bir ömürde O’nun rızası için ne yaptın?

      OKU    
 • Sözün menbaı ne akıldır ne de lisan.
  Sözün menbaı mahall-i imandır bilmeli insan.

      OKU    
 • Ey nefsim! Sen oruç tutuyorsan oruç da seni tutmalı;
  Oruçtan mânâ, yalnız açlık sanma, amellerini ateşe atma!

      OKU    
 • Hadis, fıkıh, tefsir, kelam…
  İlmi talep ettim her an, akıp gider; durmaz zaman.
  Önce ihlâs derim o zaman.
      OKU    
 • Ey nefsim! Aç gözünü, olma kör,
  Sanat mûcizelerini gör.Bak, üzüm asmasının yaprağındaki
  nakşa,Tesâdüfî olması mümkün mü hâşâ?
      OKU    
 • Empatiyi terk eden insanlığını kaybeder.


      OKU    
 • Ey nefsim! Sen bilmediğinin âlimi; Bildiğinin cahilisin;
  Tevâzuyla insan olur, kibirle yok olursun.

      OKU    
 • Biz önce Müslüman’ız, Sonra Türk’üz.
  Biz önce Müslüman’ız, Sonra Kürt’üz.
  Biz önce Müslüman’ız, Sonra Arab’ız, Fars’ız, Çerkez’iz, Laz’ız.
      OKU    
 • Aşk; gül demek, bülbül demek, bülbüldeki vefâ demek.


      OKU    
 • Azaplara atar, bil! Hikmetsiz konuşan dil.


      OKU    
 • İnsan ölümsüz değil, sen Hakk önünde eğil.


      OKU    
 • Ey nefis!Tetiği çeken sensin, sonra da kader mahkumuyum
  dersin.İyilik gelse başına hepsi benimdir dersin,su-i ihtiyarından
  gelen bir kötülüğü,sahiplenmez; kaderindir dersin.
      OKU    
 • Ey nefis!Gel etme gurur!
  İbadettedir asıl onur. Kulûb bulur, Zikrullah ile huzur.

      OKU    
 • İster piyango desinler, ister loto, ister ganyan.
  Hepsi kumardır, bilsin bunu oynayan!

      OKU    
 • Nasıl oynar Müslüman kumar, haram lokmadan ne umar?


      OKU    
 • Özgürlüğe ölüm, kuşa bir kafes. Kim bilir,ne zaman
  verilecek son nefes?Zannetme hayattan gaye, sadece heves!
  Kâlû Belâ’yı nasıl unuttun, ey ruh, sana pes!
      OKU    
 • Geldin bir damla su ile, gidişin bir tohum ile;
  bu kibir gurur ne diye?

      OKU    
 • Aynı adama baktılar, farklı adlar taktılar.
  Şâir denen aynada, onlar kendilerine baktılar.

      OKU    
 • İlim başta taşınan elmastan bir yüktür,
  insan yükü nispetinde ihtiyatlı yürür.

      OKU    
 • Çok kandıran, hep aldatan; dünya yalan, var mı alan?


      OKU    
 • Bil ki bir an, ömür bu an; zıddı yalan, zıddı yalan.


      OKU    
 • Bir hiç iken var eden, Sen’sin beni halk eden.
  Sen’den gayrı kimim var, Sen’den gayrı kimdir yâr?

      OKU    
 • Sen’sin dil, dudak veren; Sen’sin el, ayak veren.
  Sen’den gayrı kimim var, Sen’den gayrı kimdir yâr?

      OKU    
 • Her verdiğin sümbüldür, Yûnus aşkınla bülbüldür.
  Sen’den bana gelen güldür; ister öldür, İster güldür.
  Ölüm benim düğünümdür.
      OKU    
 • Şol kalbim lütfunla sezer, mazlumun dilinde gezer,
  zalimleri tümden ezer, bu sözler dünyayı gezer.

      OKU    
 • Kırık kalbimde, bin şiir yeşerdi.
  Rabbim bir zerre muhabbetin, ebeden yeterdi.

      OKU    
 • Elden ele kitabımız, dilden dile hitabımız.
  Gönülden gönüledir, aşk denen ikramımız.

      OKU    
 • Satırlardan sadırlara, sadırlardan asıllara,
  asıllardan asırlara, aşk denen ikramımız.

      OKU    
 • Muhabbetin illerinde, tasavvufun başkentinde,
  Yûnus’un benliğinde; sarmaşık aşk, sarmaşık aşk…

      OKU    
 • Dua dua kanat çırpar, kuşlar Hakk deyu uçar;
  lâ maşuka illallah.

      OKU    
 • “Hu!” deyu aşka eser, rüzgâr emrinde nefer;
  lâ maşuka illallah.

      OKU    
 • Ağaçlar çiçek açar, yaprağıyla el açar;
  lâ maşuka illallah.

      OKU    
 • Zerre döner, dünya döner, aşkınla âlemler döner;
  lâ maşuka illallah.

      OKU    
 • Dost Dost’undan, hiç olur mu ayrı?
  Ey Rabbim, dost yoktur Sen’den gayrı!

      OKU    
 • Kömür içinde elmas gibidir her veli,
  insanlar içinde binler hikmetle gizli;
  hor görünür, gülünür sanılır bir deli.
      OKU    
 • İhlas ile sıradan ameller olur ibadet,
  ihlassız ibadet dahi olur helaket.

      OKU    
 • Ümit kesme Rabbinden! Yüz çevir, kesretten!Tövbe eyle,
  yürekten! Son nefese ermeden, ölüm sana gelmeden.

      OKU    
 • Aşkın ile ağlıyorum, su olmuşum çağlıyorum,
  yalnız Sana çağırıyorum, varlığınla gurur duyuyorum.

      OKU    
 • Hilim içindedir ilim.


      OKU    
 • Ömrüm güller içinde, güller gönlüm içinde,
  sırlar sırlar içinde, rüyaların içinde, cevabı bir niçinde.

      OKU    
 • Rabbim ne bildirdiysen hepsi doğru,
  ne olur uçur bizi Arş’a doğru!

      OKU    
 • Ey zalimler! Ey gafiller! Günahkâr gözlerinizle,gaflet dolu
  gönlünüzle,Allah’ı göremiyorsunuz diye, O’nu yok mu
  saydınız?Yoksa O’nu yok mu sandınız?
      OKU    
 • Ey Varlık! Gösterme darlık!


      OKU    
 • Bin ârif gördüm, hepsi suskundu.
  Bin cahil gördüm, susanı yoktu.

      OKU    
 • Müctehidin gayesi odur, olur marziyat-ı ilahi.
  übtedi’nin gayesi odur, olur marziyat-ı insani.

      OKU    
 • Hakk âşığı hakikatın elidir,
  halk nazarında yalnız bir delidir,
  mum gibi erir, etrafına ışık verir.
      OKU    
 • Hastalık, sıkıntı, musibet olur günahlara kefaret,
  yahut olur terakkiye alamet.Yeter ki sen güzelce sabret!

      OKU    
 • Diplomayla âlim olunmaz.
  Para kazanmak için, ilim tahsil olunmaz.

      OKU    
 • Rahmet-i Rahman şamil, ahkâm-ı Kur’an ile
  âmil, görür insan-ı kâmil.

      OKU    
 • Tasavvuf Allah’ı sevmek, Allah için sevmek, Allah için olmayan
  her ameli ve her sevgiyi Allah için terk etmektir.

      OKU    
 • İsraf etme zamanını, sen kalk kıl namazını!
  Hakk’tan dile amanını! Duyar O niyazını, ne hoş verir cevabını.

      OKU    
 • Ara dur, hilkatteki gayeyi bul! Hikmet budur,
  Hakk’a olmak güzel bir kul.

      OKU    
 • Terk edersen şol dünyada ihlası,
  görürsün ukbada gerçek iflası.

      OKU    
 • Ettin kendine yazık, günah ne kötü azık.


      OKU    
 • Vahiy önce gelir ey akil! Yerinde kullanılmalı nakil.


      OKU    
 • Ey nefsim! Sükut et, abes konuşmayı kes!
  Rüzgâr ol, hikmet es!
  Bilemez bizi herkes.
      OKU    
 • Kulaklarda aşk dolu dizeler, dudaklarda aşk kokulu sözcükler.
  Birdman Father bu dünyayı n’eyler?
  Muhabbet-i Vedûd bize, ebeden yeter.
      OKU    
 • Hakk’tan gelen ferman, tüm dertlere derman.


      OKU    
 • Hakk’tan ilham geldi sadırıma, sadırımdan döküldü satırıma.
  Aşk dolu sineler hatırına, yazılanlar ikram insanlığa.

      OKU    
 • Ölüm gelip çatmadan, kalbin son kez atmadan,
  dön kulluğa! Gel, eyle secde!

      OKU    
 • Yüzde gözdür, olur nur. İmandır gerçek onur.


      OKU    
 • Bir kez geldim dünyaya, âşık oldum Mevla’ya,.
  Yine gelsem dünyaya, sevdam yalnız Mevla’ya.

      OKU    
 • Marifetullah dediğin, Hakk’ı hakkıyla tanıyabilmek.
  İlmin güzelliğindendir, “Bilmiyorum.” diyebilmek.

      OKU    
 • Tebliğ için iman gerek, ilim gerek, irfan gerek,İlah’a
  adanmak gerek, Hakk adını anmak gerek, Rabb’e daim tapmak
  gerek,aşk ile kavrulmak gerek, yakmak için yanmak gerek.
      OKU    
 • Sussam fayda etmiyor, kelimeler yetmiyor,
  Rabbim Sen’den niyazım, nesl-i Kur’an muradım.

      OKU    
 • Tövbe alma söylemi ve eylemi kiliselerden edildi
  ithal, yerine iade edilmeli derhal.

      OKU    
 • Seni bir ömür, secdeye götürmeyen iman,
  cennete nasıl götürsün? Uyan ey insan!

      OKU    
 • İnsanlara acımayınız, insanları seviniz.
  Bu bizim meşrebimiz, eğer bilirseniz.

      OKU    
 • Şu dünya ki bir han, her anımız imtihan.


      OKU    
 • Ey nefsim! Yüreğine kin dikenleri dikmek yerine,
  muhabbet çiçekleri dik kiyüreğinden diline mis kokular
  süzülsün,dilinden sözlerine hikmetler dökülsün.
      OKU    
 • Gönüllerde kalanlar, gönül alanlar.
  Hakk dostu olanlar, Hakk’a adananlar.

      OKU    
 • İmansızlık beter eder, büyük nimet rükn-i kader.
  İman et, gitsin yeter! İman et, bitsin keder.

      OKU    
 • Üç günlük dünyaya kanan, Rabbi değil, nefsi anan,
  kendini ebedi sanan, odur nâr içinde yanan.

      OKU    
 • Hakikatı bulanlar mutludur, her daim umutludur.
  Okumak ne güzel bir tutkudur, bu tutkuda olanlar kutludur.

      OKU    
 • “Neden, niçin böyle?” deme! Sabret!
  Bak, gör tecelli edeceknice hikmet!
  İbretle seyret! Rabbine şükret!
      OKU    
 • Dil ile ikrar, kalp ile tasdik, amel ile ilân,
  ihlâs ile i’lam budur kâmil iman.

      OKU    
 • Bilmeli bunu gafil, olmamalı cahil.
  İlmiyle âmil, insan-ı kâmil.

      OKU    
 • O bir eldi, güzel elçi, Resûl geldi, davet etti.
  Duyduk ve uyduk, Hakk’a kul olduk.

      OKU    
 • Bilmemeyi ilim bildim, bilmeyi cehalet.
  İlimden gelen enaniyet var ya işte odur asıl helaket.

      OKU    
 • Aptala malum meçhul olur, abdala meçhul malum olur.
  Hakk’ı anan hakkı bulur, bizimle olan bizim gibi olur.

      OKU    
 • Sabret, gör! Bu sonuç sana özel,
  Allah yapar her şeyi en güzel.

      OKU    
 • Allah’tan başka yoktur hiçbir ilah, Resûl Kur’an’ı
  ne güzel eder izah,Melek-ül Mevt’i görünce gafil der:
  “Eyvah!”
      OKU    
 • Her nerede isen, Rabbi’nin yoluna dön, gel!
  İman eden yüreğe yoktur engel.

      OKU    
 • Yoksa eğer yüreğinde, hak adına hiçbir dava.
  Şeytan ve yardımcıları, alkış tutar böyle ava.

      OKU    
 • Bilsen ki karşındaki insan cahil, edersen onunla münakaşa,
  olursun sonunda gafil.Bir iken iki olur cahil.

      OKU    
 • Yoktur Sen’den başka hiçbir ilah, ey Yaradan!
  Ne olur kurtar beni, şu ayrılık denen yaradan!

      OKU    
 • Fatiha ki taleb-i hidayet, Kur’an’dır bu duaya icabet.


      OKU    
 • İmandan maksad önce hayâ. Hayâ eden yüzler benzer aya.


      OKU    
 • Ağız yaydır, kelimeler ok.
  Yayından çıktı mı ok, artık geri dönüşü yok!

      OKU    
 • Bak, mahlukat onu okuyor duy! Teslim ol,
  Kur’an’a uy! Tevekkül ne güzel bir huy.

      OKU    
 • Cismi büyük, fikri küçük, çıktı bir adam karşıma.
  Dedi: “Ey şâir bana baksana! Ben kadere inanmıyorum, ne anlatsan
  boşuna.”Dedim: “O da senin kaderin anlasana.”
      OKU    
 • Rıza-i ilahi olunca yalnız emel, ibadet olur her bir amel.


      OKU    
 • Ne güzel ayrıntı, göz üstüne nakşedilen kaş.
  Söyle! Kimdir, şu simayı nakşeden nakkaş?

      OKU    
 • Değildir kesreti terk, gerçek marifet.
  Kesret içinde de vahdet ile olabilmek, asıl marifet.

      OKU    
 • İman çıplaktır, elbisesi takva
  Ne güzel zinet, bu elbisede hayâ.

      OKU    
 • Bir insan düşün ki samimi, olsa da
  hakiki bir ami, tek başına fetheder âlemi.

      OKU    
 • Davam gönlü tamirdir, uyku yeri kabirdir.


      OKU    
 • Korku olur cehalet, ilim en büyük cesaret.


      OKU    
 • Eğer gaye ise, görmek bir mucize.
  Bak, kendine öyleyse, gör binbir mûcize!

      OKU    
 • Hakkı ikrar içindir, övgü Allah içindir.
  Gayrısı niçindir?

      OKU    
 • Mesleğimiz tevazudan mürekkep,
  ilmiyle amel etmeyen olur merkep.

      OKU    
 • Nakış alkışlar nakkaşı, resim gösterir ressamı.
  Olmaz mı hiç şu hikmetli bedenin nakkaşı
  ve şu sanatlı simanın ressamı?
      OKU    
 • Muhabbetten Muhammed etti sudur,
  Muhammed’e muhabbet olur sürur,
  Muhammedsiz muhabbette yoktur huzur.
      OKU    
 • Dil ile esfel-i safilîn, dil ile a’lâ-yı illiyyîn,
  dil ile derin deniz görüne,dil ile girersin gönüle, dostun
  da düşmanın da o dil ile.
      OKU    
 • Ben istemem makam mevki, Rabbim Sen sev yeter ki.
  Kabir ne güzel bir ev ki, seyredilir cennetteki mevki.

      OKU    
 • Örümcek ağından bir yapı, onlarınki vehmi bir
  kapı,ehl-i küfür yutacak, mahşer günü hapı.

      OKU    
 • Gaflet dediğin ne çirkin bir nisyan, daldıkça ediyor
  insan isyan.Hoş görürsen insan olur İslâm, hor görürsen
  ziyan olur insan.
      OKU    
 • Bismillah diriliş, dua direniş ve sücûd yükseliştir.


      OKU    
 • Sınırsız özgürlüğün olduğu yerde özgürlükten söz edilemez.


      OKU    
 • Tasavvuf ahlâk-ı Muhammedîdir, edeptir.


      OKU    
 • Tasavvuf Allah’tan bir an dahi,göz açıp
  kapayıncaya dek olsa da, gaflet etmemektir.

      OKU    
 • Ey nefsim! Günün karanlığından değil,gönlün
  karanlığından kork.Zira gerçek karanlık odur.

      OKU    
 • Bir elma çekirdeğinden koca bir ağacı halk eden
  Zât-ı Rahim-i Hafîzseni o toprak altında yokluğa atıp israf
  eder mi?Düşün! İnkâr ne yaşamın olabilir senin ne de düş’ün.
      OKU    
 • Ey nefsim! Yûnus bin Metta(a.s) gibi nefsinden gayrı
  suçlayacak kimse arama kinefis hûtundan, sefahet
  zulmetinden ve gaflet denizinden kurtulasın.
      OKU    
 • İnsan, şu misafirhane-i kâinatın en
  müşerref ve mükerrem bir misafiridir.

      OKU    
 • Tasarruf; fuzuli her sözün, lüzumsuz ve
  gayri zaruri her işin terk edilmesidir.

      OKU    
 • Herkese eşit muamele etmek adalet değil,
  bir nevizulümdür.Zira adalet hakkın mizan ile
  taksimi ve takdimidir.
      OKU    
 • Şirkten tevhid ile, küfürden iman ile, nifaktan zikir ile,
  günahlardan tövbe ile temizlenilir.Ve Müslüman bedenen
  tertemiz olmalıdır ki ism-i Kuddûs’e parlak bir ayna olabilsin.
      OKU    
 • Şâirler toplumun kalbi ve duygularının
  en güzel tercümanıdır.

      OKU    
 • Şiir; hem bir dua, hem bir hikmet,
  hem bir nimet,hem bir ibret, hem bir davet,
  hem bir fikir, hem bir zikirdir.
      OKU     • HAKKINDA

  ŞÂİR’ÜL İSLÂM YÛNUS KOKAN KİMDİR?


  5 Nisan 1986 tarihinde Gaziantep`in Şahinbey ilçesinde dünyaya geldi.

  Kitap okumaya karşı büyük bir ilgisi vardı. Zamanının büyük bir bölümünde kitap okurdu. Çok küçük yaşlarda siyer okumaya başladı. Eline geçen her siyer kitabını mutlaka okudu.

  2004 yılında İnci Konukoğlu Lisesinden; 2010 yılında Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, Matematik Öğretmenliği ve 2023 yılında Atatürk Üniversitesi, İslami İlimler bölümünden mezun oldu.

  Hem lise hem de üniversite yıllarında tefsir, hadis, fıkıh ve kelam ilimleri okuyarak çok ilgi duyduğu dini ilimlerde mesafe aldı.

  Diğer taraftan Yûnus Emre`den, Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî`den, Necip Fazıl Kısakürek`ten ve Mehmet Akif Ersoy`dan şiirler okudu.

  Okumuş olduğu ilimlerden ve şiirlerden aldığı feyizlerle yüzlerce şiir yazdı. Şiirleri genelde İslâmî içerikli olduğu için, ilim ehli insanlar tarafından kendisine Şâir'ül İslâm lakabı verildi. Diğer lakapları Birdman Father, Şems-i Şuarâ ve Seyyah’tır.

  Okuyucularından gelen talepler üzerine, kaleme aldığı şiirlerini kitaplaştırmaya karar verdi.

  Şiir kitaplarının yanı sıra, başta siyer olmak üzere İslâmî alanda birçok eser kaleme aldı.

  Tevrat ve İncil üzerinde de ciddi incelemelerde bulunan şair, kâmil imanın araştırmaya dayalı iman olduğunu savunur.

  Felsefeyi dinsizliğe alet eden kimselere Kur`an âyetleri ışığında İslâm felsefesi yaparak en güzel cevabı vermiştir. Bunu hem şiir kitaplarında hem de diğer eserlerinde görmek mümkündür.

  Şâir`ül İslâm, aynı zamanda bir mütefekkir olmasıyla da dikkat çekmektedir. Tefekkürdeki derinliğini anlamak için “Kitâbu't-Tefekkür” isimli eseri mutlaka okunmalıdır.

  Bir kız ve üç erkek çocuk babası olan; çiçekten, sinekten, karıncadan, arıdan dahi hikmet dersi alan, onları kendine üstad kabul eden, ancak Kur`an ve sünnetten başka hiç kimseyi ve hiçbir şeyi mutlak üstad tanımayan ve kabul etmeyen şair, araştırmalarını ve çalışmalarını ikamet ettiği Gaziantep`te sürdürmektedir.  İLETİŞİM


  E-MAİL : sairulislam571@gmail.com


  2020©COPRİGHT
  Tüm Hakları Saklıdır.